REOS  Generalforsamling

Ramsømagle forsamlingshus d. 19. november 2009

 

1.      Valg af dirigent.
Hans Peter Wamsler blev valgt uden modkandidater.
Hans Peter indledte med at konstatere at indkaldelsen havde været på hjemmesiden siden den  
2 november, og det har været muligt at tilmelde sig generalforsamlingen via hjemmesiden.
Der var meldt 35 personer til aftenen.

2.     Valg af 2 stemmetællere.
Dirigenten udvalgte 2 stemmetællere som påtog sig hvervet.

3.     Formandens beretning.
Beretningen ligger på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt uden yderligere spørgsmål

4.      Aflæggelse af regnskab
Flemming Hansen gennemgik regnskabet som viste et acceptabelt overskud.
<derefter gennemgik Kasseren budgettet for næste år. Da der ikke vil komme
så mange penge ind, hovedsageligt grundet færre hold, var der fra bestyrelsens
side en forhøjelse af kontingentet med kr. 100,00 pr. hold.
Både regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

5.     Nye i bestyrelsen
Formanden bød de ny bestyrelsesmedlemmer fra Borup  velkommen
Borup overtager formandsposten og 7 mands turneringen.

6.     Valg af revisorer.
Hans Peter Wamsler og Aksel Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.

7.      Forslag fra bestyrelsen.
De udsendte ændringsforslag fra bestyrelsen blev fremlagt og debateret
meget saglig vis.
Ændringerne blev vedtaget og vil blive rettet i spillereglerne som vil komme
ind på hjemmesiden.
Det blev besluttet at lave en evaluering af old boys / old star efter den første
halvsæson, og lave de nødvendige ændringer hvis der er behov for dette.

8.     Indkomne forslag.
Der var et enkelt forslag fra klubber. Dette blev dog taget af bordet igen efter
en debat om emnet.

9.     Eventuelt.
Under eventuelt nåede vi rundt i en bred debat omkring aldersgrupper,
opdeling af Old Star i a – og b gruppe, eventuel fremtidig 7-mands bold i
aldersgruppen 40 – 47 år.
En god saglig debat.
Herefter takkede kassereren og dommerformanden for samarbejdet med de
afgående fra Gadstrup,
Bestyrelsen vil her også gerne udtrykke en skuffelse over at 8 klubber i
i REOS ikke møder op til generalforsamlingen. Det er ikke tilfredsstillende.

Slutteligt lukkede formanden generalforsamlingen og vanen tro sluttede
vi af med et stykke smørebrød.

 

 

På bestyrelsens vegne
Bjarne Obel