Hovedside Forrige side Stilling Old Star Stilling Veteran Stilling Super Veteran Stilling Old Master Stilling Grand Old Master 5-mands Stilling Super Grand Old Masters
Log ind (hvis du skal opdatere informationer på hjemmesiden)

Reos nyhed
 
REOS generalforsamling 21. november 2023

Indkaldelse til REOS generalforsamling 2023,

21. november 2023
kl. 18.00
Karlslunde Hallerne ( lille sal, på 1. sal )
Kongens Enge 42
2690 Karlslunde

Dagsordenen for GF 2023 har igen i år et særlig væsentligt ekstra punkt:

REOS fremtid

udover de vedtægtsbestemte punkter, og ser således ud:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
a. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
b. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar.
4. REOS fremtid
5. Indkomne forslag:
afventer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Se § 12.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Der vil være lidt smørrebrød fra REOS
og drikkevarer for egen regning.

Tilmeld senest 14.11 via email: tsh@protecon.dk

Tilmelding er ikke bindende, men vil medvirke til at undgå spild.

Fra REOS vedtægterne
------------------------
Generalforsamlingen

§6 Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes
hvert år i november måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dagen varsel ved bekendtgørelse
på foreningens hjemmeside samt via e-mail til de på hjemmesiden registrerede
klubber og holdledere. Dagsorden og indkomne forslag skal være offentliggjort på
foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af generalforsamlingen med
almindelig stemmeflertal.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåder.

§8 Stemmeberettigede er klubber der spiller i en af REOS turneringerne og ikke er i
restance til foreningen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og hver klub kan maksimalt
afgives 2 stemmer uanset antal deltagere på generalforsamlingen.


Mvh
Torben Steen Hansen
Formand
REOS
Mobil: 6127 3518
e-mail: tsh@protecon.dk


 
Meddelelse oprettet af Ronald Karlsen (Formand)
Meddelelse oprettet: 26-10-2023
Meddelelse udløber: 30-11-2023
Prioritering: 1