Hovedside Forrige side Stilling Old Star Stilling Veteran Stilling Super Veteran Stilling Old Master Stilling Grand Old Master 5-mands Stilling Super Grand Old Masters
Log ind (hvis du skal opdatere informationer på hjemmesiden)

Reos nyhed
 
Vedr. GF 2023: Oplæg vedr. REOS fremtid / DBU

( nedenstående udsendes desuden i dag som WORD-dokument i sin oprindelige form )
(oplæg desuden stillet til rådighed af HC Nielsen, via link:
https://reos70plus.dk/Opl%C3%A6g%20vedr%20samarbejde%20REOS%20DBU%202023.pdf
)

Indledende bemærkninger ( fra ledsagemail ):
--------------------------------
Kære alle,
Jeg har vedhæftet oplægget fra den arbejdsgruppe, som på den ekstraordinære generalforsamling i januar
fik til opgave at arbejde videre med et oplæg til samarbejde med DBU Sjælland om at påtage sig opgaverne
med at administrere REOS-rækkerne og påsætning af dommere. Oplægget skal fremlægges på kommende generalforsamling
til drøftelse og beslutning.

Som det fremgår, er vi ikke længere i den kritiske situation, at dommerkorpset under REOS er ved at gå i opløsning.
Vi har fået tilsagn fra både dommerformand og hans efterfølger, at de vil sikre dommerpåsætning fremover, så vi fortsat
kan få påsat dommere til alle kampe., som vi er vant til.

Som vi beskriver, har arbejdsgruppens medlemmer undervejs i processen nuanceret deres holdning og anbefaler nu model 2 i oplægget:
Videreudvikling af REOS.

Som det også fremgår, står bestyrelsen frit i forhold til oplægget og vores anbefalinger.

Mvh
Hans C
______________________________________________________________________Oplæg om samarbejde mellem REOS og DBU Sjælland om dommerpåsætning og turneringsadministration
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Indledning
Dette oplæg er udarbejdet efter beslutning på den ekstraordinære generalforsamling den 10. januar 2023.
Oplægget er udarbejdet af repræsentanter fra fem klubber – Vindinge, KFUM, Røde Stjerne, RB1906 og FC
Lejre. Bestyrelsen har ikke været inde over oplægget eller forslagene til det videre forløb og står derfor frit i
forhold til behandling af oplægget.
Oplægget beskriver først baggrunden for, at nuværende og tidligere bestyrelse har taget initiativ til et samarbejde med DBU Sjælland. Dernæst beskriver vi (=arbejdsgruppen), hvordan vi oplever udviklingen i REOS.
Undervejs i processen har vi fået nye oplysninger – dels om REOS’ dommerkorps dels om DBU Sjællands
indstilling til at påsætte dommere til REOS-kampene. Derudover har vi afdækket, at udgifterne for REOSklubberne vil blive noget større end tidligere oplyst ved at indgå i et samarbejde med DBU Sjælland.
Vi har undervejs i processen nuanceret vores holdninger. Vi så det som nødvendigt at gå ind i et samarbejde med DBU Sjælland om dommerpåsætning og turneringsadministration. Det gør vi ikke længere. Nu
anbefaler vi model 2: Videreudvikling af REOS – jf sidste afsnit, hvor vi fremlægger to modeller til drøftelse
og beslutning på generalforsamlingen.
2. Baggrund
REOS’ bestyrelse har de sidste par år undersøgt mulighederne og fordelene ved at indgå i samarbejde med
DBU Sjælland om dommerhåndtering og administration af REOS’ turneringsrækker.
Bestyrelsen ser, at REOS udfordres af vigende tilgang af hold (de unge nedefra) og af en aldrende dommerstand.
Bestyrelsens vurdering er, at et samarbejde med DBU Sjælland kan reducere den aktuelle dommerkrise og
personbindinger – samt at man i DBU-systemerne kan vise REOS-rækkerne og få mulighed for flere hold i
rækkerne.
Bestyrelsen fremlagde konkret forslag til samarbejde, herunder økonomioverslag, på generalforsamlingen i
november 2022 og igen på ekstraordinær generalforsamling i januar 2023. Forslaget lagde op til, at DBU
Sjælland skulle overtage opgaverne med det samme fra indeværende sæson.
Generalforsamlingen kunne ikke tilslutte sig det fremlagte forslag, da der var for mange usikkerheder, bl.a.
om økonomi og den formelle ansvars- og opgavefordeling. I stedet blev besluttet, at en arbejdsgruppe
skulle arbejde videre med bestyrelsens oplæg og, i samarbejde med DBU Sjælland, udarbejde udkast til formel samarbejdsaftale, hvor bl.a. formål, opgave- og ansvarsfordeling, økonomi, håndtering af uenigheder
samt opsigelsesregler er beskrevet.
Derudover skulle arbejdsgruppen gøre sig overvejelser om, hvad samarbejdet vil betyde for hjemmesiden
reos.dk og om nødvendigt komme med forslag til ændringer eller nye tiltag.
09.10.2023
2
3. Observationer, resultater og vurderinger
Vores generelle vurdering er, at REOS er i god gænge. REOS har ikke akutte problemer. Der er nu en løsning
på det kritiske problem med dommerne og dommerformand. Der er færre hold i oldstar- og veteranrækken, men vi ser det ikke som et problem, der kræver akut handling. Nedenfor har vi beskrevet udviklingen i
REOS – som vi ser det. Vi har forsøgt at komme kompasset rundt i forhold til REOS og evt samarbejde med
DBU Sjælland.
3.1 REOS-turneringen
 Vi har aldrig haft så mange ældre hold som i dag – fra superveteran og ældre. Det viser, at REOS er attraktiv for de lokale klubber. I dag har vi 42 hold i disse rækker. For 5 år siden var der 36 og for 10 år
siden 24.
 Vi har de senere år fået færre yngre hold (old star og veteraner). I dag har vi 14 hold. For 5 og 10 år siden var det 21. Så vidt vi kan vurdere, kan noget af faldet skyldes, at flere unge hold bliver ved med at
spille i DBU-rækkerne (M+32, M+40, M+45) eller i DGI-rækkerne. Men noget kunne tyde på, at udviklingen også kan skyldes et dyk i antallet af oldboysspillere generelt.
 Det ser imidlertid ud til, at en del hold tilmelder sig REOS, når de når i superveteran-alderen (50/52 år).
Antallet af superveteranhold har været stabilt højt over de sidste 10 år. Og det ser ud til, at spillerne i
denne række fortsætter videre i de ældre rækker. Superveteran-rækken virker derfor som den vigtigste
række i ”fødekæden” til de ældre rækker. Kan måske skyldes, at de mindre geografiske afstande mellem holdene – og den faste ugentlige kampaften – som REOS kan tilbyde, tillægges større betydning
med alderen.
 Samlet har der de sidste 10 år været en tilgang af REOS-hold fra 45 til i dag 56.
3.2 Dommerne
Vi får påsat dommere til alle kampe i de forskellige rækker, hvor der ønskes dommere. Cirka 600 kampe. Vi
har kun hørt om enkeltstående problemer. Det er unikt, at klubberne stort set ikke har opgaver omkring
dommerpåsætning i disse rækker. Det er ikke situationen for deres hold i DBU-rækkerne.
Det lå i kortene at dommerformanden Paul Jørn Larsen ville stoppe, og at der ikke var nogen afløser til
ham. Det ville betyde, at der ikke ville være nogen, der havde ansvar for at påsætte dommere til kampene.
Vi har holdt møde med en mindre kreds af dommere om udfordringerne for at afdække, om de også så det
som en nødvendighed at gå ind i et samarbejde med DBU Sjælland om at overtage dommerhåndteringen.
De så det ikke som en nødvendighed. Vi fik en tilkendegivelse fra dommerne om, at den nuværende ordning kan fortsætte – i første omgang ved at den nuværende formand Paul Jørn Larsen fortsætter i samarbejde med Kelley Hune Jørgensen, som så gradvis overtager det fulde ansvar.
Dommerne er indstillet på at sikre tilgang af nye dommere til erstatning for dem, der stopper. P.t. er der
tilknyttet 22 dommere.
Dommerne vil også sikre, at de holder sig fagligt ajour, fx via en fælles årlig kursusaften.
Omkring halvdelen af de nuværende REOS-dommere vil ikke overgå til DBU’s dommerkorps, hvis dommerpåsætningen overføres til DBU.
09.10.2023
3
I arbejdsgruppen har vi også drøftet mulighederne for at øge dommerudbuddet via initiativer i de enkelte
klubber. Fx ved at klubberne i højere grad rekrutterede egne dommere til at dømme hjemmekampe.
3.3 DBU Sjælland – dommerpåsætning og samarbejde
DBU Sjælland kan og vil ikke give garanti for, at DBU kan påsætte dommere til de ca 600 REOS-kampe, der i
givet fald overføres til DBUs dommerhåndtering.
DBU Sjælland har mangel på dommere. DBU Sjælland vil derfor ikke prioritere en ”privat” turnering (REOS)
på bekostning af DBU-holdene. Klubberne må derfor være indstillet på en ny opgave med at finde dommere til deres REOS-hjemmekampe.
DBU Sjælland presser ikke på for at overtage opgaver for REOS, men er indstillet på at hjælpe REOS, hvis
REOS har akutte problemer. DBU Sjælland fremhæver, at det er REOS der har taget initiativet til at flytte
opgaver til DBU Sjælland.
DBU Sjælland har under de fortsatte snakke med os udtrykt betænkeligheder ved her og nu at overtage så
mange nye rækker samtidig – uden at have en gennemarbejdet plan og rimelig tidsfrist.
Vi har derfor drøftet mulighederne for et pilotprojekt med samarbejde om enkelte yngre rækker for derigennem at få erfaringer. Vi har imidlertid forladt idéen indtil videre. Det skyldes dels, at et pilotprojekt
kræver mange tilpasninger af aldersgrænser mellem REOS- og DBU-rækkerne og andre formelle regler, fx
faste kampdage, dels, at mange af holdene i DBU-rækkerne kommer fra større geografiske områder end
REOS-holdene er vant til. Et pilotprojekt kræver derfor et større arbejde med at ændre aldersgrænser for
de relevante rækker, ændre turneringsregler mv. – og i givet fald ændre dem tilbage igen. Derudover skal
de relevante rækker og hold involveres for at afdække, om det vil være attraktivt for dem.
DBU Sjælland har udtrykt større interesse for samarbejde om de ældre rækker, hvor DBU Sjælland ikke har
så mange hold. DBU Sjælland har – uanset udfaldet af den aktuelle samarbejdshenvendelse – udtrykt interesse for samarbejde omkring emner, hvor vi har fælles interesse. Fx udvide tilbud til 70+ - både stævner og
løbende turneringer – og samarbejde om 64+ Grand Old Masters (GOM).
3.4 Klubberne
Overflytning af opgaver til DBU til deres systemer, kan give klubber nogle fordele i kraft af, at REOS-kampene er i samme system som de øvrige holdkampe, samt fordele i forhold til afregningen af dommere.
Samarbejdet vil dog give klubben et nyt problem eller opgave – at finde dommere til deres REOS-kampe.
Klubbens udgift for REOS-holdene vil 3-dobles i forhold til i dag. Se nedenfor.
3.5 Økonomi
I bestyrelsens oplæg er givet en oversigt over den betaling, som DBU Sjælland kræver for administrationen
af turneringen. Vi har udfordret betalingen, da de fleste opgaver omkring turneringsadministrationen fortsat vil ligge i bestyrelsen, men vi har p.t. ikke fået fremlagt andre takster fra DBU. Økonomiberegningerne
tager derfor udgangspunkt i det fremlagte materiale.
09.10.2023
4
De økonomiske overslag fra bestyrelsen indeholdt ikke udgifter til DBU for dommerpåsætning. Denne udgift bør medregnes (66 kr pr dommerpåsætning), da det for klubberne vil blive en ny udgift. I dag er udgiften til dommerpåsætning indeholdt i kontingentet til REOS.
Ud fra ovenstående vil den samlede udgift pr hold øges, jf. nedenstående tabel.
Række Kontingent i dag
(inkl. udgift til
dommerpåsætning)
Nyt kontingent til
REOS hvis samarbejde, jf Bestyrelsens oplæg, excl
dommerpåsætning
Ny udgift til dommerpåsætning
(hvis alle kampe
dommerpåsættes
centralt som i dag)
Ny årlig udgift pr
hold
Old Star 800 2.000 396 2.396
Veteran 700 1.400 726 2.126
Superveteran 700 1.400 990 2.390
Old Master 700 1.400 726 2.126
Grand Old Masters 500 1.000 594 1.594
Merudgiften for de enkelte klubber vil selvfølgelig afhænge af, hvor mange og hvilke hold klubben har tilmeldt REOS. Generelt vil udgiften blive tre gange større end i dag.
Det er naturligt at stille spørgsmålet, hvad klubberne får ud af denne merudgift – specielt når klubberne ud
over merudgiften også får en ny opgave med at sikre påsætning af dommere.
3.6 REOS og reos.dk
Hvis turneringsadministrationen håndteres af DBU Sjælland, skal holdledere og dommere bruge DBUs systemer og apps til resultatindberetning mv. Det kan der i sig selv være fordele ved, for klubber, holdledere
og spillere.
Spørgsmålet er selvfølgelig om de fordele i sig selv opvejer de ulemper, samarbejdet også vil indebære mht
dommerpåsætning og økonomi.
Vi har set på, hvad et evt samarbejde vil betyde for hjemmesiden reos.dk.
Vi har fået oplyst, at DBU ikke vil indgå i løsninger, hvor man overfører data fra deres systemer til reos.dk –
eller omvendt. Det vil sige, at resultater, stillinger, kampoplysninger i øvrigt ikke vil fremgå af reos.dk
Vi ser en udfordring for REOS på sigt, hvis reos.dk mister betydning og ikke længere er her, hvor spillere og
holdledere går ind og ser og følger med i resultater og placeringer, og ser nyheder fra bestyrelsen. I dag er
reos.dk ikke bare et praktisk omdrejningspunkt – men også et symbolsk og identitetsskabende samlingspunkt for REOS.
Vi ser derfor en risiko for, at REOS på sigt vil visne i skyggen af DBU-logoer og systemer – hvis man bare lader tingene fortsætte. Det bliver nødvendigt at udvikle andre måder for REOS/bestyrelsen at nå ud til spillere, holdledere, klubber m.fl. på, hvis de ikke længere går ind på reos.dk. Det bliver nødvendigt at være
mere bevidst om, hvordan man får ”brandet” REOS. Vi er ikke gået længere ind i overvejelserne, men ser
det som en udfordring, der skal arbejdes med som en del af de ting, der skal være på plads inden et eventuelt samarbejde.
09.10.2023
5
3.7 Bestyrelsen
Turneringsplanlægning og administration varetages af den siddende bestyrelse. Det opleves af klubberne
som velfungerende og fleksibelt. Vi ved dog, at bestyrelsesmedlemmerne selv kan opleve det som en udfordring at blive kastet ud i opgaven  Men omvendt har det også været en styrke for REOS, at der er løbende
udskiftninger i bestyrelsen, så klubberne på skift tager medansvar for driften og udviklingen af vores oldboyssammenslutning.
Et samarbejde med DBU Sjælland vil ikke betyde færre opgaver for bestyrelsen. Bestyrelsen vil have stort
set uændrede opgaver. Den modtager tilmeldinger til den nye sæson. Den skal udarbejde overordnet tidsplan for de forskellige turneringsrækker og afsluttende runder. Den skal håndtere klager. Den skal tage stilling til nye hold/klubber. Den har ansvaret for turneringsreglerne for de forskellige rækker.
4. Samarbejdsaftale
Iflg kommissoriet skulle vi også have udarbejdet udkast til samarbejdsaftale mellem REOS og DBU Sjælland,
men hverken DBU Sjælland eller vi synes, at vi ville bruge tid på at lave aftalen, før Generalforsamlingen
bekræftede, at REOS ville indgå en sådan aftale ud fra de vilkår, som skulle gælde for samarbejdet – nemlig
ingen garanti for påsætning af dommere samt betalingen til DBU Sjælland for at administrere turneringen.
5. Forslag / modeller
Ud fra ovenstående foreslår vi, at Generalforsamlingen drøfter og vælger mellem to forskellige modeller,
som vi har skitseret for det videre forløb for REOS.
09.10.2023
6
Model 1:
Samarbejde med DBU Sjælland om dommerhåndtering og turneringsadministration
Generalforsamlingen træffer principbeslutning om, at REOS ønsker, at DBU Sjælland overtager administration af REOS-turneringen og håndtering af dommerne. Vilkårene for samarbejdet skal beskrives i et udkast
til samarbejdsaftale, som fremlægges for Generalforsamlingen til godkendelse.
Generalforsamlingen anmoder bestyrelsen om at udarbejde forslag til nye initiativer vedrørende REOS’
kommunikation, hjemmeside mv for at sikre, at REOS fortsat har relevante kanaler målrettet klubber, hold
og spillere. Derudover skal bestyrelsen arbejde for andre tiltag, der kan ”brande” REOS for at undgå, at
REOS bliver usynlig for klubber, hold og spillere ved at flytte opgaverne til DBU. Bestyrelsens forslag og tiltage fremlægges til drøftelse og godkendelse på kommende generalforsamling.
Generalforsamlingen er opmærksom på, at der vil ligge noget arbejde i disse opgaver, men det må være op
til bestyrelsen selv, om den vil involvere andre i medlemskredsen i arbejdet.
Model 2:
Videreudvikling af REOS
Generalforsamlingen beslutter, at REOS fortsætter uændret, men forstærker udviklingen inden for nedenstående områder:
 REOS-dommerordningen fortsætter – men med eksplicitte mål om,
o at gruppen af dommere fortsat udpeger en dommerformand – eller evt flere, som har ansvaret for dommerpåsætning.
o at gruppen af dommere sikrer, at der i tilfælde af forfald altid vil være en dommerformand
eller kandidat til at overtage ansvaret for dommerpåsætning
o at dommerne løbende skal sikre en tilgang af nye dommere, så der fortsat kan påsættes
dommere til alle de REOS-kampe, hvor der ønskes dommer,
o at dommerne holder sig fagligt ajour fx via en fælles årlig kursusdag/aften.
 at klubberne opfordres til at hverve dommere til ”døm-selv”-kampe, så klubberne bliver mindre
afhængige af central dommerpåsætning
 at bestyrelsen arbejder på, evt via en arbejdsgruppe, at hverve flere yngre hold til old star- og veteranrækken.
 at fortsætte og udbygge samarbejdet med DBU Sjælland om udvikling af tilbud til 70+ spillere og
indgå i samarbejde om andre grupper eller indgå i fællesaktiviteter, hvis det kan være til fordel for
REOS

 
Meddelelse oprettet af Ronald Karlsen (Formand)
Meddelelse oprettet: 12-11-2023
Meddelelse udløber: 25-11-2023
Prioritering: 1